Pozsony, 2011. szeptember 24.

Tanévnyitó szentmisére gyűltek össze a hitoktatók 2011. szeptember 24-én a pozsonyi Miletič utcai Szalézi Rendházban.

A tervek szerint a kezdő szentmise főcelebránsa Mons. Orosch János püspök atya lett volna, de ő sajnos nem tudott részt venni. Így Nagy András és Tóth László atyák a meghívott dr. Obbágy László görögkatolikus lelkiatyával közösen mutatták be a szentmisét. A szentbeszédben a vendég lelkiatya szombat lévén Szűz Mária életén keresztül mutatta be a hitoktatás lényegét.

Méltatta a Szűzanya szüleit, akik hittel várták gyermekük születését, majd teljes odaadással nevelték és ajánlották Istennek féltett kincsüket a rendezett családi élet keretében. Szűz Mária minden kismama és édesanya példaképe, ugyanakkor minden kismamát tisztelettel, óvó szeretettel kell segíteni, mert ők hordozzák az életet.

Az előadás a Család éve szellemében érdekes alcímeket viselt: Jó egészséget!, Ekbatanai nász, A mamájával utazik?

– Az első részben az előadó lelkiatya a hitoktató legfőbb tulajdonságát az „egészséget” vette szemügyre. A katekétának egészséges embernek kell lennie, elsősorban kapcsolataiban. Ennek meg kell nyilvánulnia Isten felé, az emberek felé és önmaga felé is.

Az egészséges emberi kapcsolatokat a társadalomban az emberi közösségekben éljük meg. Egészséges kapcsolatok nélkül az egyházközség klub, a házasság nyűg, a család együttlakás lesz csak.

A házasság célja férfi és nő kiegészítő, segítő találkozása. Az emberi szeretet az Isten szeretetének alapján nyilvánul meg. A mennyországba csak együtt lehet menni, a pokolba egyedül! Az egészséges házasság alapozza meg az egészséges családot. Nagyon fontos a kommunikáció, ez az alapja a kapcsolat fenntartásának. A gyógyulás ill. a megbocsátás a családban nélkülözhetetlen. Az anyagi javak pedig ne váljanak céllá, bár az egészséges család részére nyilván szükségesek.

– Az Ekbatanai nász a Tóbiás könyvének tartalma. László atya egy ószövetségi családot (Tóbit, Anna és fiuk Tóbiás) a mai család életével hasonlítja össze. Pl. Tóbit családjával pogány környezetben él, betegségek, nehézségek közepette. Munkanélküliségben, ahol az anya tartja el a családot. Vallásosságuk (templom, ima, böjt, áldozat, az irgalmasság cselekedetei, alamizsna) ma is követendő példa.

Sára türelemmel, tisztán, a kísértésekkel megküzdve várja ki leendő férjét, Tóbiást. Az ő nászimájukat vajon elmondják-e ma a jegyesek? Fontos, hogy a szülők elfogadják-e ill. örülnek-e vejüknek, menyüknek. A gyermekek hálát adnak-e a jó tanácsért, segítségért? A nagyszülők szerepe a gyermekek életében alapvető, a róluk való gondoskodás alapján fogják majd saját szüleiket időskorban ellátni.

– A harmadik rész az apa és anya szerepét mutatja be a Szentírásban. Pl. Szűz Mária, a Makkabeusok édesanyja, Jairus, a holdkóros fiú apja, Cirenei Simon - Rúfusz és Alexander apja. Sajnos a mai példa, a Barbie-baba, aki csak vonzó, nem szül, nem öregszik.

Dr. Obbágy László atyának és a szervezőknek köszönet jár a következő találkozót (november 26-án) pedig türelmetlenül várjuk.

KBVeni Sancte

Az érsekújvári és párkányi esperesség magyar hitoktatói az idén regionális keretek közt tartották meg a 2011/2012-es tanévnyitó Veni Sancte-t, az érsekújvári egyházi alapiskolában.

Ősi szokás az Egyházban a Szentlélek segítségül hívása egy-egy nagyobb munka, fontosabb esemény előtt, amilyen az iskolakezdés is.

A Ďurčo Zoltán püspöki helynök által celebrált szentmisében segítségül hívtuk a Szentlelket, hogy ajándékaival támogasson bennünket az előttünk álló iskolaév során, hogy okosan, ám merészen tudjuk kibontakoztatni a talentumot a ránk bízottakban.

Nagy András iskolaesperes Cliff Richard történetét idézte, aki „Veled könnyű volt jónak lenni” feliratú papírt tett elhunyt osztálytársa padjára. – Nekünk is könnyű lesz őszinte Istenre hagyatkozással jónak lenni, a jó útra vezetni, és a jó úton megtartani diákjainkat – hangsúlyozta András atya.

A szentmise jóízű beszélgetéssel és agapéval zárult, ahol a hitoktatók megbeszélhették teendőiket, problémáikat, mind az atyákkal, mind egymással.

Bokor KláraMegemlékezés Mons. Rudolf Baláž püspök atyáról

Mély megrendülést váltott ki mindazokban, akik ismerték, Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök váratlan halála. Azóta számtalan méltatás jelent meg az életéről, ezekhez kívánok hozzájárulni egy olyan szemponttal, amely valószínűleg kevesek számára ismert.

A Szlovák Püspökkari Konferencia Kateketikai Bizottságának megalakulása után – melynek ő lett az elnöke – rögtön igényt tartott arra, hogy annak munkájába bekapcsolódjék a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ is, amely akkor már öt éve működött. Az volt az elve, hogy a magyar iskolába járó diákoknak is ugyanazt kell kapniuk, mint a szlovák iskolába járó társaiknak. Abban az időben kezdődött az új, egységes hittankönyvek kidolgozása is. Minden egyházmegye elvállalta egynek a kidolgozását. Mivel azonban akkor nyolc egyházmegye volt, és kilenc osztálynak kellett könyvet írni, egy évfolyam kérdése nyitott maradt. Ezért a Kateketikai Bizottság ülésén azt mondta a püspök atya: „Vonjuk be magyar testvéreinket is ebbe a munkába, és a fennmaradó hittankönyvet dolgozzák ki ők.” Ezek után pedig állandóan figyelemmel kísérte, milyen ütemben halad a munka, hol tart a készülő hittankönyvek fordítása, aminek eredményeképp nem sokkal a szlovák könyvek megjelenése után a magyar iskolákba is eljutottak a tankönyvek. Ugyanilyen figyelmet szentelt a módszertani könyvek és munkafüzetek megjelenésének is. Ha kellett, a kiadónál intézkedett, ha kellett, pénzt szerzett a fordításra.

Azt akarta, hogy a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ helyzete jogilag is rendben legyen. Mivel kezdetben csak egyházmegyei engedély, és a többi illetékes püspök beleegyezése alapján működött, a püspök atya – a Szlovák Püspökkari Konferencia elnökeként – úgy rendelkezett, hogy a Hitoktatási Központ jogköre az egész magyarlakta vidékre kiterjedjen, és egyúttal a Püspökkari Konferencia irányítása alá helyezte. Később pedig megbízta a Központot a magyar nyelvterület ifjúság- és hivatáspasztorációjának a koordinálásával is.

Élénken érdeklődött az MKPK Országos Hitoktatási Bizottságának munkája és tevékenysége felől is. Sok plébániai katekézissel foglakozó konferenciára meghívta dr. Udvardy György jelenlegi pécsi megyéspüspököt – az OHB elnökét – és Fogassy Judit SDSH nővért, az OHB főmunkatársát. Olyan nagyra becsülte Judit nővér munkásságát és szaktudását, hogy elrendelte több könyvének a szlovákra fordítását. Így került már kiadásra A katekumenátus kézikönyve, a Katekáták kézikönyve és a Családi katekézis, és még ebben az évben megjelenik a Szentmise katekézise is.

Baláž püspök úr mindig azon volt, hogy a magyar iskolákban folyó hitoktatás és a hitoktatók továbbképzése és lelki formálása biztosítva legyen. Szívügyének tekintette a magyar papok kateketikai formációját is, amelyre minden alkalommal rákérdezett. Amikor ismételt kísérletek történtek arra, hogy a Magyar Hitoktatási Központ megszűnjék, a Püspökkari Konferencia az ő javaslatára létrehozta Kateketikai és Iskolai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottságát.

A Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ megalakulásának 10. évfordulóján nagyon készségesen leutazott Besztercebányáról a Központ székhelyére, a Pozsony melletti Félbe, hogy ott hálaadó szentmisét mutasson be. (Ekkor készült a mellékelt fénykép.) Természetesen meghívást kapott a tavaly novemberben megrendezett 20. évforduló hálaadására is. Erre így válaszolt: „…óvnom kell az egészségemet. Már igazán nem lehetek ott mindenhol, amint az régebben szokásom volt. Nem kibeszélés ez, mert a magyar papokhoz és hívekhez az egyetemes Egyház püspökeként viszonyulok. De most már nagyon vigyáznom kell magamra.”

A püspök úrra ezért úgy fogunk emlékezni, mint gondos főpásztorra és szerető atyára.

Tóth László a MAKAB ügyv. igazgatója
Vasárnapi gondolatok:

Orosch János prédikációja a Komáromi Imanapon

Az alábbiakban Mons. Orosch János püspök prédikációját olvashatják, amelyet a XXII. Komáromi imanapon mondott el.

Főtisztelendő lelkiatyák, kedves zarándokok, drága hívek!

Az utóbbi években a társadalom életét mély válságok kísérik. Tudomásom szerint nálunk mintegy 30-40 ezer ember él megfelelő otthon nélkül. A munkanélküliek száma elérte a 13 százalékot, és ez sokakat érint. Aztán itt van az észak-afrikai menekültek áradata meg a terrorizmus, amely nemcsak Európának, hanem az egész világnak gondot okoz. A világa legkülönbözőbb tájairól pedig naponta érkeznek hírek kisebb-nagyobb természeti katasztrófákról, a földrengésekről - Haiti szigetén, Japánban- földrengés, cunami, stb.

Pl. Egyszer az ellenség elfoglalta a bölcs Bias szülővárosát Prienét. Mindenki igyekezett menteni a vagyonát. Csak BIAS ment a városon keresztül üres kézzel. Az egyik menekülő fiatalember, amint megpillantotta, csodálkozva kérdezte: „Hát te semmit sem akarsz megmenteni?" A bölcs így felelt: „Én mindenemet magamban hordom!"

Testvérek, az igazi érték nem az amink van, hanem az, amik vagyunk. Mi pedig Istenfélő, hívő emberek vagyunk. Hitünket őseinktől kaptuk, akik az évszázadok alatt sokat tettek érte. Gondolok most Szent Istvánra, első királyunkra, de gondolok a modern kor szentjeire - Salkaházi Sárára, vagy Romzsa Tódor és Apor Vilmos vértanú püspökökre. Előttem van Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök, a néhány hét múlva boldoggá avatandó Scheffler János szatmári vértanú püspök, és sokan mások nemzetünk szentjei közül. Ők mindnyájan két pillérre építették életüket: Istenre és azokra, akiket szolgáltak, a ,a magyar népre!

Mi is azért vagyunk itt, mert Istenhez hű keresztény katolikus emberek akarunk maradni akkor is, amikor ez néha nehéz, és magyaroknak valljuk magunkat még akkor is, amikor ez nem könnyű. Milyen jó, hogy így összefogunk! Nézzétek, itt vannak a lelkiatyáitok: együtt imádkozzunk. Kedves paptestvéreim, támogassuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a magyar nép hitét ébren tartják. Nagyon fontosnak látom, hogy gyakran együtt imádkozzatok! Ne sajnáljátok azt az időt sem amikor a papi összejöveteleken vesztek részt. Ma mindnyájunknak van autója, tehát gyakorlatilag nincsenek távolságok: vegyetek részt minden egyes papi rekollekción. Pl. Minap temettem egy idős verbita atyát, aki a Csallóközből származott, de egész papi életét Magyarországon töltötte. Meghatódva láttam a sok magyarországi atyát, de a missziósokat is, akik Új Zélandból, a Fülöp-szigetekről és a világ más távoli országokból jöttek el a temetésére. De, sajnos felvidéki papokból, Csallóközből, Mátyusföldről nem jött senki. Szándékosan késtem a szentmise megkezdésével, hátha még jön legalább egy a magyar szívű papok közül, de hiábavaló volt minden várakozás!

Testvéreim, papi életünkben legyünk egymásnak a támaszai, hiszen nagyon nagy szükségünk van arra, hogy érezzük paptestvéreink támogatását. Az egyházüldözés idején oly sokszor találkoztunk, felkerestük egymást, együtt imádkoztunk, olvastuk a Szentírást, elmélkedtünk, műveltük magunkat a teológiában. Ez tartotta bennünk a lelket és megóvott a csüggedéstől. Nem éreztük magunkat magányosnak. Erre buzdítalak benneteket, drága paptestvéreim. Tudjanak az idősek örülni a fiatal papok sikereinek, a fiatal atyák pedig ne szégyelljenek tanácsot kérni az idősebbektől.

Kedves hívek, amikor most papi hivatásokért jöttünk össze imádkozni, ne feledkezzünk meg tenni is értük valamit. Amikor most körülnéztem itt, sok ősz hajú embert láttam a résztvevő között. Az jutott az eszembe: mindegyikőtöknek van unokája, lehet hogy több is. Vajon imádkozott-e valaki azért, hogy éppen az ö unokája hallja meg Isten hívó szavát ? Buzdítsátok a fiatalokat, hogy ne féljenek odafigyelni a Jó Pásztor meghívására! Ebben az évben a Család Évét tartjuk. A Szent Család három személy volt: Szent József, Szűz Mária, és az Úr Jézus. Hányszor, de hányszor kérdezte József: Mi az Isten akarata? És amikor megtudta, első szóra engedelmeskedett Istennek. És az Isten azt mondta neki: Ne félj! Szent József rábízta az életét Isten gondviselő szeretetére.

Kedves édesapák és nagyapák! Az Ószövetségben mindig az apa volt az, aki a gyermekeit a hitre nevelte. Legyetek imádkozó apák! Paul Claudel francia író akkor talált rá újra Istenre, amikor egyszer - betoppanva szülei szobájába - az édesapját térden állva látta imádkozni. Azt mondta, hogy amikor látta apja kérges kezeit összekulcsolva, úgy érezte, neki is Isten felé kell fordulnia. Kedves édesanyák és nagymamák! Ti tanítjátok a gyermekeiteket beszélni, ti segítitek őket megtenni az első lépéseket. Tanítsátok őket az imádságos életre is. Mi mindent meg nem tesztek értük: taníttatjátok, különböző körökre íratjátok be őket, mert azt akarjátok, hogy az életben sokra vigyék.

Kiskoruktól kezdve vezessétek őket az Isten házába is, kezdjétek már akkor, amikor még semmit sem értenek a templom misztikájából. A fiúgyermekeket buzdítsátok ministrálásra, hiszen onnét, az oltár szolgálatából származik a legtöbb papi hivatás, és ott alakul a gyerek becsületes felnőtt emberré. Idézni szeretném a nagy Szent arsi plébánost, Vianney Szent Jánost, aki azt mondta, hogy minden népnek annyi és olyan papja lesz, amennyit és amilyet kikönyörögnek maguknak Istentől. Az itt élő magyar nép megérdemli, hogy legyenek lelkipásztorai, és hogy jó papjai legyenek. Ezért imádkozzunk papok és hívek ne csak ma, hanem minden egyes hasonló jellegű találkozón, és tegyünk meg ezért mindent ifjúságunk vallási nevelésének terén.

Pl. Valaki azt mondta, hogy jó pap olyan, mint egy harang. J.S. Baar, cseh pap-író egy nagyon szép és megható történetet írt le az egyik művében. Az egyik faluban nem voltak a templomnak harangjai. A falu lakói úgy döntöttek, pénzt gyűjtenek új harangokra. Mindenki adakozott a lehetőségei szerint. Élt ott azonban egy ember, aki hitetlen volt, és elutasított mindent, ami a templommal, Egyházzal, hittel függött össze. Kijelentette: „Én nem járok templomba, és ha meghalok, nem pap fog temetni. Nekem nem kellenek a harangok, nem is adok rájuk pénzt!" Eltelt egy kis idő, és a templom tornyába felkerültek a harangok. Az emberek örültek nekik, mert jelezték a szentmise kezdetét, délben az ima idejét este pedig megszólaltak, hogy figyelmeztessenek: itt az ideje hazatérni megpihenni. A nem hívő ember azonban mit sem törődött velük. Egy napon elment az erdőbe fát vágni, hogy gerendát készítsen belőle. Ki is vágott egy szép szál fát. Levagdosta róla az ágakat. Közben beesteledett, és ő hazafelé indulva a vállára vette a nagy gerendát. De merre menjen. Egyszerre ugyanis leszállt az erdőre a köd. Hol az út hazafelé? Rájött, hogy eltévedt. Hosszas barangolás után a gerendát kétfelé vágta, mert túl nehéz volt. Vitte tovább a vállán, de egyáltalán nem tudta, hol is van, és így visszajutott oda, ahol a gerenda másik felét hagyta. Leült és zokogott. Tudta ugyanis, hogy az erdőben veszélyes mocsarak vannak. És éppen akkor, amikor már teljesen összezavarodott, a faluban megszólalt az esti harangszó. Akkor értette meg, miért is fontos a harang: mert elvezet haza!

Kedves testvéreim! Manapság is sokan azt hiszik, hogy a papi hivatás már nem fontos. Hogy már nincs szükségünk papokra. Az élet tele van különféle harcokkal. Mindnyájan megtapasztaljuk, hogy nem könnyű keresztényként, de emberként is helytállni. Milyen jó, ha ilyenkor megszólal toronyban a harang, ha közelünkben áll egy Jó pásztor, Lelkiatya, és figyelmeztet minket, Jézus szavaival: „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül!" Az egy héttel ezelőtt boldoggá avatott II. János Pál pápa mondta pozsonyi látogatása alkalmából az összegyűlt híveknek: „Sose szégyelljetek Krisztust!" Erre buzdítalak benneteket én is: Legyetek büszkék a hitetekre és magyarságotokra. Ez a mai alkalom is egyfajta tanúságtétel a világ előtt a hitetekről. A Jóisten áldjon meg mindnyájatokat! Ámen.

Forrás: Felvidék.Ma
Hitoktatói találkozó - 2013. szeptember 28.

„Hiszek Jézus Krisztusban”

ímmel tartott előadást a hitoktatók számára Ft. Juhos Imre atya a pozsonyi Szalézi Rendházban. Az SZPKK HIB Magyar Kateketikai Albizottsága szervezésében szeptember utolsó szombatján került sor a hitoktatók találkozójára.

Az előadó, Juhos Imre atya, Nádszegről származik, aki a Győri Egyházmegyének tanult, s jelenleg a Győri Hittudományi Főiskola teológia tanára. Rómában tanult dogmatikát, szakterülete a Krisztológia.

Előadását a hit természetének megvilágításával kezdte. Ha Jézusról akarunk beszélni, Istenbe vetett hitünket kell megfogalmazni. – modta az atya, majd folytatta: A zsidó vallásban az évszázadok tapasztalása halmozódott fel. Élményszerűen, valóságos megtapasztalásokat, egyéni emlékeket őriztek. Személyes tapasztalata volt a választott népnek, amelyeket tovább adott, s ezekből, az élményekből rajzolódott ki az ószövetségi kinyilatkoztatás. Imádságokban és hitvallásokban adták át a kincset, amit a szívükben hordoztak. Így alakult ki a teológia, az Istenről szóló tan.

Korunkban nagyon elterjedt az ateizmus. A ma embere úgy érzi, hogy Isten rejtetté vált, érthetetlenné vált. Amikor az ember úgy érzi, hogy Isten nincs, Isten megengedi, hogy rádöbbenjen, milyen lenne élete, ha Isten valóban nem lenne. S éppen akkor, azáltal van velünk, és segít bennünket.

Az embert vallásossága nyomorúságában Istenhez vezeti. A nagy költőink megélték a szenvedést. Radnóti így ír: „Az embert az égbe emeli a bánat…” Babits Jónás imájában írja le szenvedését. S folytathatnánk a sort a nagy költőinkkel, mint például Zelk Zoltán…

Nincs nyugodt ateizmus, mert az emberben mindig ott motoszkál a kérdés: „mi van, ha mégis igaz?” Hit és kétely, biztonság és kétely… mindig ott van az emberben.

S ott áll Jézus Krisztus Istenbe vetett hite. Jézus a kereszten vérzik, de benne él a küldetéstudat, az engedelmesség, az Atya iránti szeretete.

Az ember az Istenben talál menedéket. Szent Ágoston mondja: „Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Uram.”

Valamilyen módon minden ember keresi az Istent. Az istenkereső ember felfedez utakat, Isten létének bizonyítékait… Az ember megismerheti Istent, mint a világ alkotóját. Isten maga a szépség, amely nincs alávetve a változásnak.

Az ember vágyik a boldogság után. Az örökkévalóság csíráját hordozzuk magunkban. Isten az, akire az ember rászorul. Isten a szent titok. Isten minden létező oka és célja.

Jézusról az Újszövetségben nem történészek, hanem egyszerű emberek írtak, akik Jézusba vetett hittel közvetítették az Evangéliumokat.

Jézus Isten országának eljövetelét hirdette: Isten jóságos, megbocsátó. Isten jóságának kiáradását a tékozló fiúról, a szőlőmunkásokról… szóló példabeszédeken keresztül ismerteti. Aki az adósságot elengedi, az maga az Isten. Az ember léthelyzete a tartozó ember léthelyzete, aki mindig a megbocsátásért esedezik. Az Atya a bűnösöket kereső: az elveszett bárány, az elveszett pénz…

Jézus is így él: meggyógyítja a leprást, bűnbocsánatot gyakorol… Hirdeti az örömhírt, odafordul a társadalom perifériájára szorultakhoz… Jézus az Isten ujjával űzi ki az ördögöket, hirdeti: Isten országa eljött.

Eljött a pillanat, hogy döntenünk kell. Jézus az Istenbe vetett korlátlan bizalom útját hirdeti. Jézus szilárdan meg volt győződve, hogy Isten üdvözítő terve rajta beteljesedik.

Krisztus a korabeli rabbikkal ellentétben maga választja ki tanítványait. Felszólítja őket, hogy hagyják el mindenüket, és kövessék őt. Mentesek legyenek minden birtoklási vágytól. Aki nem mond le mindenéről, nem lehet a tanítványa. Aki az első akar lenni, az legyen az utolsó. Az apostolokkal imádkozott, velük egy közösséget akart létrehozni.

Jézus élete egy nagy út Jeruzsálem felé. Küldetéstudata végigkíséri egész életét. Egyedül Istenbe vetett hite vezeti. Meg van győződve arról, hogy közvetítse és megvalósítsa az Atya akaratát. Jele az Ő nagy szeretetének, amellyel odaadja magát. De már előtte apránként odaadta magát. Csodáiban, gyógyításaiban…

Tudja mi vár rá, s mégsem futamodik meg! Mindenkitől elhagyatva kiszenved a keresztfán. Mária ott áll a kereszt tövében, nincs senkije, csak egyedül az Istenbe vetett hite.

Isten Jézusban végérvényesen kinyilatkoztatta önmagát. Az időbe való belépés az isteni szeretet. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja.

Jézus a beteljesedés által tudja átvinni az embert az Isten színe látására. Fiak vagyunk a Fiúban.

A megtestesülésben Isten szolidaritást vállalt a világgal. Isten maga is tudja, hogy a szenvedést nem lehet kimagyarázni. Ezért magára vállalta. Maga Jézus is szenvedett, és vele szenvedett az Atya is. Az Istenben a végletek valósulnak meg: szeretet és szenvedés. Minden értelmi felfogásunkat felülmúlja. A szeretet élet, és az élet szeretet. Önmaga ellen fordul: a bűn elszenvedi a büntetést. Az igazságosság és szeretet gyümölcse az irgalom. Az irgalom, amelyet Isten ad.

Juhos atya az előadás záró szakaszában beszélt még a Szentatya első enciklikájáról.

Ez a szép őszi nap tartalmasan telt el. Újabb ismeretekkel gazdagodva térhettünk haza, hogy általuk mi is gazdagíthassuk a ránk bízottakat. Legközelebb novemberben találkozunk.

Meleg Mária
Hitoktatói találkozó - 2013. április 27.

Megélni hitünket a hittanórákon és a mindennapi életben
A Szlovák Püspökkari Konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottsága április utolsó szombatján továbbképzést szervezett a magyar iskolákban tanító hitoktatók számára a Hit évének jegyében.

Meg kell élni hitünket életünk minden percében – erre tanított bennünket Stafford Krisztína szerzetesnővér aki a Jézus Szíve Nővérek Társaságából látogatott a körünkbe. Ezzel kapcsolatban két érdekes tényt kell megemlíteni. Ennek a Társaságnak az alapítója, Péterfy Ida nővér, Kassán született, és az itteni ferences templomban ajánlotta fel életét 18. születésnapján az Istennek. A politikai helyzet azután azt eredményezte, hogy a nővérek előbb Kanadában, majd az Amerikai Egyesült Államokban folytatták működésüket. Innen – Kaliforniából – származik Kriszta nővér. A rendszerváltás után érkezett Magyarországra, s mára már szinte tökéletesen elsajátította a nyelvet. Így Ida nővér áldásos tevékenysége a szülőföldjén is kamatozni tud. A találkozó fő gondolatai a következők voltak:

Sokszor bele sem gondolunk, hogy Istenbe vetett hitünk mekkora nagy kincs, amit hivatásunk gyakorlásaként meg kell osztanunk másokkal. Be kell Őt mutatnunk a világnak, de nem akárhogyan, hanem úgy, mint egy Személyt, Valakit, akihez tartozunk, akiben hiszünk, akit ismerünk.

De hogyan is kezdjük a bemutatást? Talán azzal, hogy Isten számunkra Mindenható, aki rendet teremt a életünkben. Olyan Valaki, aki mellett elköteleződhetünk, hiszen közel van, lehajol hozzánk, megbocsát. Ez az Isten helyet adott nekünk a Földön, személyesen adott nekünk életet, és nagyon jónak kreált bennünket.

Istenünk megérinti földünket: beszél hozzánk, meghallgat minket, Fia személyében pedig köztünk jár. Jézus családba születik, megmutatva, milyen is igazából az Isten családja, milyen az Isten önzetlen szeretete. De Jézus másra is tanít minket. Arra, hogy mekkora kincs van birtokunkban: a lelkünk. Lelkünk értékének nagyságát igazán csak a keresztfára tekintve sejthetjük meg, ahol Ő életét adta lelkünk üdvösségéért. Ezenfelül reményt is ad: ne féljünk, ő legyőzte a halált, benne élve békességre juthatunk. S míg így élünk, várjuk a pillanatot, amikor Jézus visszatér közénk, úgy, amint elment: áldással! Örömmel készüljünk rá! Éljük meg bátran a mindennapokat, hiszen van segítőnk, a Szentlélek, aki láthatatlanul velünk van, és munkálkodik bennünk.

Megkeresztelkedésünk óta tagjai vagyunk az Egyháznak. Nem azon múlik életünk az Egyházban, hogy milyen jók vagyunk, vagy gazdagok-e, esetleg hogy mennyire vagyunk ügyesek, vagy tevékenyek. Csak azon múlik, hogy tudatosítjuk: Isten gyermekei vagyunk. Bármennyire is érezzünk magunkat kicsinek, Istennek fontos a személyiségünk, és a szolgálatunkat is elfogadja. Engedjük, hogy Isten velünk csodát tegyen, velünk, a „szentekkel“. S ha olykor nem is érezzük magunkat szenteknek, csak kérjük Istenünk bűnbocsánatát, hiszen Ő tud, akar, és képes is minket olyan tisztává tenni, amilyenek a keresztségben voltunk.

Mit kérjünk ezek után az Istenünktől? Az örök életet! Azt, hogy miénk is legyen az Ő élete. Hadd legyen ránk is jellemző az isteni élet. A hívő ember kereső ember is egyben. Sóvárog Istene látása, megtapasztalása után. Így tett Ábrahám, de Mária is az ő életében. Ők életük minden percében keresték az Urat. Isten nem mond meg mindent előre, nekik sem tette. Ezért folyamatosan figyeltek az útmutatásokra. Hűségben és rendületlenül végezték a hivatásukat, és Isten folyamatosan erősítette meg őket. Állhatatosságuk kitartott a legelveszettebbnek hitt pillanatokban is, s ők rendíthetetlenül imádkoztak.

Nagy kegyelem az életünkben a hit. De mint tudjuk, hitünket nem cserépedényben őrizzük, hanem pillanatról-pillanatra harcolunk érte. Keressük az Isten arcát, fogadjuk el az Isten által felajánlott lehetőségeket, következetesen és állhatatosan éljük meg Isten számunkra nyújtott ígéreteit.

Nagy köszönetet szeretnénk mondani Krisztína nővérnek ezekért az értékes gondolatokért, Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök atyának a hitoktatók számára mondott bíztató szavaiért, és a jelenlévő lelkiatyákkal bemutatott szentmiseáldozatért.

Baka Szilvia
Hitoktatói találkozó - 2013. február 23.

Előadó: Mons. Haľko József, pozsonyi segédpüspök

Hitoktatói találkozó - 2012. december 1.

Előadó: Mons. Blanckenstein Miklós, az esztergomi szeminárium rektoraHitoktatói találkozó - 2012. szeptember 29.

Az új iskolaév első pozsonyi hitoktatói találkozójára szeptember utolsó szombatján került sor a Miletič utcai Szalézi Rendházban. Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban kezdődik el a felkészülés a hittanosok bibliaversenyére, a téma három szentírási könyv volt: Rút könyve, a Királyok első könyve és Szent Máté evangéliuma. A találkozón azonban szép számban részt vettek olyanok is, akik biblikus ismereteiket szerették volna felfrissíteni, illetve elmélyíteni.

A szokásoknak megfelelően a program szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa a meghívott előadó, dr. Gaál Endre protonotárius, kanonok, nagyprépost volt Esztergomból. Endre atya szentbeszédében az angyalokról elmélkedett, akik Isten szolgálatában állnak ugyan, de ezt az emberek érdekében végzik. Szeptember 29-e ugyanis hagyományosan Szent Mihálynak volt szentelve, akinek a neve („ki olyan, mint Isten?”) a küldetését határozza meg. Ő az, aki kiáll Isten ügyéért, aki diadalra juttatja Isten dicsőségét. Isten dicsősége azt jelenti, hogy Isten megnyilvánul az emberek felé, kinyilvánítja istenségét. A mai világban azonban nem ezt látjuk, hiszen az ember önmagát akarja Isten helyébe tenni. Ezért figyelmeztet Szent Mihály: „Ki olyan, mint Isten?” Istenhez ugyanis nincs hasonló ezen a világon, nincs még egy olyan éltető, mint Ő. Egy jó tanács: amikor megijeszt minket az embernek a tolakodása Isten helyébe, akkor gondoljunk a tengerre. Igaz, hogy félelmetesek annak akár több tíz méteres, mindent elsöprő hullámai, de alattuk ott van a hozzájuk képest szinte végtelenül mély, nyugodt víztömeg. Szent Mihály alakja tehát arra ösztönöz minket, hogy törekedjünk kinyilvánítani Isten dicsőségének megnyilvánulását a világban. Annak ellenére, hogy ez küzdelmet jelent (önmagunkkal, a kísértésekkel), mégis egy nagyon egyszerű módja van ennek. Ott ugyanis, ahol jót cselekednek, Isten dicsősége válik jelenvalóvá a világban. Erre pedig mindnyájan képesek vagyunk.

A szentmise után került sor Endre atya lebilincselő stílusban előadott előadásaira, amiket az tett még érdekesebbé, hogy nem csak mint biblikus beszélt, hanem úgy is, mint a héber és görög nyelv tanára (vagyis az eredeti szövegekből tudta magyarázni az egyes könyveket). A Királyok első könyvével kapcsolatban azt fontos kiemelni, hogy a deuteronomisztikus történeti műhöz tartozik, vagyis egy olyan teológiai irányzatnak az írása, amely arra igyekezett választ adni, hogy miért következett be a választott nép babiloni fogsága. Ennek okát a szent szerző két alapvető dologban látja: az egy Istenhez való hűség és az egy (jeruzsálemi) templom megtagadásában. Ezzel a könyvvel kapcsolatban az előadó egy nagyon fontos tényre hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelyet a Szentírás olvasásakor mindenkor figyelembe kell venni: az ókori Keleten a számok (mai felfogásunktól eltérően) nem mennyiséget jelentettek, hanem mint minőségjelző szerepeltek. Salamon esetében például a király hatalmának erejét és nagyságát voltak hivatottak kifejezni.

Rút (viszonylag rövid) könyvének rengeteg mondanivalója van. Egyrészt a szereplők nevei is teológiai jelentést hordoznak, és azt jelzik, hogy a népnek a babiloni fogság után is az Úr az istene. További fontos mondanivalója, hogy Isten az átlagemberek jóságán keresztül is segíti az embereket, hogy mennyire fontos a családi szolidaritás, és hogy nem a származásuk alapján kell megítélni másokat.

Szent Máté evangéliumáról a résztvevők megtudhatták, hogy alapvető tanítása arra ad választ: kicsoda Jézus Krisztus? Egyházi szempontból ezt tartották a „teljes” evangéliumnak, mert a legtöbbet írja a keresztény hitről. (A zsinat előtti időkben vasárnaponként egész évben szinte csak ebből az egy evangéliumból olvastak fel.) Máté a tanító Jézust igyekszik bemutatni, akiről az Ószövetségre való utalással kijelenti, hogy ő a Messiás. (Gyakran használt kifejezése: „hogy beteljesedjék az Írás”.) Természetesen sok egyéb érdekes és hasznos információ is elhangzott még a találkozón, de ezeket Endre atya kitűnő előadási stílusára, a szövegbe befűzött humoros megjegyzéseire és briliáns nyelvtudására való tekintettel írásban visszaadni szinte lehetetlen. – A hitoktatók következő pozsonyi találkozójára december 1-én kerül sor.

Bogár Imre
Tapasztalatcsere a hitoktatásról

Dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága elnökének meghívására 2012. február 20-án látogatást tett Pécsett mons. Orosch János, a MAKAB püspök-elnöke, Tóth László atya, a MAKAB titkára, Eugen Valovič, a SzPK Kateketikai és Iskolai Bizottságának titkára és Bogár Imre, a Pozsonyi Egyházmegyei Kateketikai Hivatal titkára. A találkozón megvitatásra kerültek a hitoktatás és a katekézis időszerű kérdései a két országban, valamint a több éves szoros együttműködés jövőbeni lehetőségei. Udvardy püspök úr kérésére a felvidéki vendégek ismertették a szlovákiai közoktatási reform hatásait és tapasztalatait, tekintettel arra, hogy Magyarországon is bevezetni készülnek a kötelezően választható iskolai hittan/etikaoktatást. Orosch püspök úr ezzel kapcsolatban átadta neki a magyar nyelvű munkafüzetek eddig megjelent példányait. A találkozó végén a vendégek megtekintették a pécsi bazilikát. Ennél is nagyobb élményt jelentett azonban a megyéspüspök és a püspöki hivatal laikus és klerikus alkalmazottjainak közös zsolozsmázása, valamint a köztük érezhető közvetlen és testvéri légkör. Ugyanilyen baráti légkörben zajlottak le a megbeszélések is, hiszen Udvardy püspök úr másfél évtizede tudásával és lelkiségével támogatta és támogatja a szlovákiai magyar hitoktatás ügyét.


Hitoktatói találkozó Pozsonyban 2011 november

November utolsó szombatján került sor a magyar iskolákban tanító hitoktatók újabb pozsonyi találkozójára az SzPK Kateketikai és Iskolai Bizottsága Magyar Kateketikai Albizottságának szervezésében. Orosch János, az Albizottság püspök-elnöke ezúttal dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspököt, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektorát és biblikus tanárát kérte fel előadónak.

A találkozó rendhagyó módon megemlékező gyászmisével kezdődött. Orosch püspök úr döntött így, mivel a november 17-én elhunyt Molnár István hitoktató temetésére sokan nem tudtak elmenni. Szentbeszédében a püspök atya méltatta az elhunyt sok éves egyházi szolgálatát, aki – még mint párkányi plébánosnak – közeli munkatársa volt. István testvérünk súlyos betegsége ellenére szeptembertől újra tanítani kezdett, ezzel is bizonyítva élni akarását és Istenbe vetett bizalmát. Áldozatvállalását és példamutatását méltánylandó az idén a Szent Erzsébet Rózsája Díj kitüntetettjei között volt, ám két nappal az átadás előtt a Mennyei Atya magához szólította. A díjat ezért in memoriam kapta meg.

Az előadások az idei bibliaverseny könyveiről (a Teremtés könyve Ábrahám történetétől és Szent Márk evangéliuma) szóltak. Az első könyvben családtörténetek szerepelnek abból az időből, amikor Isten megszólal és belép az emberi történelembe. Ábrahám boldog volt, hogy Isten megszólította és engedelmeskedett a szavának. Kevés magyarázatot kapott, a fontos az volt, hogy higgyen. Sok próbát kellett kiállnia, de ő hű maradt Istenhez, és így méltó lett arra, hogy áldást nyerjen benne a föld minden nemzetsége.

Jákob története is sok tanulsággal szolgál. Először azt lehet megtanulni belőle, hogy Isten igazi áldását nem lehet erőszakkal vagy csalással megszerezni. Később arról van szó, hogy Jákob mindegyik fiánál jobban szerette Józsefet. Ma is sok szülő határtalanul elkényezteti a gyermekét. Mindent megengednek és megvesznek neki, és paradox módon éppen az, amit kap, az válik vesztévé. Önző lesz, nem lesz képes igazából szeretni. József is próbára teszi testvéreit. Meggyőződött arról, hogy már megváltoztak. Megbocsát nekik, mert ráébred, hogy ebben a történetben nem ő, és az ő sorsa a legfontosabb. Isten áldást akar adni a világnak az ő családjában. És ő ebben egy eszköz volt csupán. A megbocsátás lényege tehát ez: nem én vagyok a legfontosabb, vannak nálam fontosabb dolgok is a világon.

A találkozón elemzett másik szentírási könyv Szent Márk evangéliuma, az első írásos evangélium volt. Egy ünnepélyes címmel kezdődik, és ami érdekes: az Isten Fia cím ezen kívül már csak kétszer fordul elő benne: Péter vallomásakor és a százados szájából a kereszt alatt. Az evangélium első részében rengeteg csoda szerepel, a végén Jézusnak mégis csalódottan kell kijelentenie: „Miért van tehát az, hogy mégsem értitek?” Ezután következik a második fő rész. Ebben alig vannak csodák, a fő hangsúly a szenvedés-jövendöléseken van. Szent Márk evangéliumának a lényege ugyanis a passió, a szenvedéstörténet – nyilván a Néró- féle keresztényüldözés kapcsán. Aki csak a csodákban ismeri meg a Messiást, az csak félig ismeri őt. Jézus halálakor a templom függönye kettészakadt. A világ megláthatta az Isten arcát. Isten arca könnyel és vérrel van teli. Eddig a főpap szokta kiáltani a szentek szentjében Isten titokzatos nevét, most Jézus Krisztus – az új főpap – szájából hangzott el Isten új neve: a szeretet.

A találkozó résztvevői minden bizonnyal sok új gondolattal a szívükben térhettek haza, hogy az elhangzottakat egyrészt a saját életükben alkalmazzák, másrészt pedig átadják azoknak, akiket a bibliaversenyre készítenek.

Bogár Imre
Hitoktatói találkozó Pozsonyban

November harmadik szombatján szervezte meg a SzPK KIB Magyar Kateketikai Albizottsága az idei naptári év utolsó hitoktatói találkozóját. Az előadó dr. Karaffa János atya volt. Az alábbiakban az ő gondolataiból olvashatunk részleteket.

Az idei bibliverseny jelmodata: „A sötétből eljutni a Fény felé!“ A szentírási ismereteken túl a diákok így hitünk titkaiba is betekintést nyerhetnek, és elgondolkodhatnak a felől, hol tartanak saját életükben az Istenhez vezet úton.

Az Isten hív bennünket önmaga felé, induljuk hát el az első könyv: a Kivonulás könyve segítségével Feléje! Az Úr megszólítja Mózest a pusztában az égő csipkebokorban. Kinyilatkoztatja nevét:„Vagyok aki vagyok“, és elküldi őt Egyiptomba, hogy szorongatott gyermekeit kivezesse. A fáraó nem akarja elengedni a népet, ezért háromszor három csapás éri őket. Érdemes felfigyelni az Isteni fokozatosságra: Isten nem bűntet azonnal, figyelmezteti a fáraót Mózes által. De ahogy egyre jobban megkeményedik annak szíve, a figyelmeztetések elmaradnak. Míg végül az utolsó, tizedik csapás, az újszülöttek halála be nem következik. Ebben a kíméletlen zsarnoki időben Isten korlátott állított a gonosz számára. Ez a korlát az Ő szeretete, irgalma, a bárány vére, ami megvédte a zsidók, a Benne bízók életét.

Ez szeretet kíséri tovább Isten szeretett népét a kivonulás során is. Méghozzá az a szeretet, ami a teremtésben is tetten érhető: Isten ott is szétválaszja a világosságot (tűzoszlop) és a sötétséget (felhőoszlop), a szárazföldet és a tengert. A kivonuláskor is a Teremtő Isten van jelen. És megszületik Izrael népe, most alkotja meg Isten az Ő népét.

Isten aztán a pusztai vándorlásban is segítségére siet az Ő népének: forrásvizet ad és ennivalót: mannát és fürjeket. De ami ennél is fontosabb: Szövetséget köt az Ő népével, és rendet teremt az emberek között a parancsolatok által. A kapott tízparancsolat ugyanis magába foglalja a rendet, amit Isten a világba ültetett, a szeretet rendjét.

A bibliaverseny másik ószövetségi könyve Jónás könyve, egy tanító elbeszélés. Isten megszólítja és Ninivébe küldi Jónást, ki nem akar a pogányok megtérésén munkálkodni. Isten minden embert, minden népet szeret. És nem szűkkeblű, mint Jónás. Ez a könyv megnyitja az utat az Újszövetség felé, amikor Isten Jézus által minden népből választ magának egy új népet, és köt szövetséget a világ minden népével.Lépjünk is szövetségre Istennel, és induljunk a sötétségből a Fényre Jézus vezetése által a harmadik könyv, János evangéliuma által.

Ha megnézzük az evangéliumok súlypontjait, akkor azt vehetjk észre, hogy Márk főként a keresztet figyeli, a vértanúságba menő Egyháznak akarja mutatni, hogy a kereszt győzelem, és mindvégig követni kell Jézust. Máté mint új tanítót, mint új Mózest állítja elénk Jézust. Lukács az üdvtörténetet magyarázza, hogyan jutott el Isten terve Jeruzsálemtől Rómáig. János pedig úgy ír, mintha elmélkedne, a mélységet keresi az eseményekben.

Márk olyan, mintha a piactéren beszélne a hallgatóságának, Máté mintha egy zsinagógában prédikálna, Lukács mintha művelt görögöknek beszélne Jézusról, János pedig egy cellában elmélkedő szerzeteshez hasonlít, aki megpróbálja minél jobban megérteni Isten titkát.

A jánosi evangéliumnak kerete van: a legelső verse állítja, hogy Jézus azonos az Istennel (Isten volt az Ige), majd az evangélim végén ismét elhangzik a kijelentés Tamás apostol szájából: „Én Uram, én Istenem!“. Erre a hitre akar elvezetni minket is János evangelista, ezt a látást akarja nekünk adni. A negyedik evangélium Jézus csodáit jeleknek nevezi. Ezek a jelek túlmutatnak a nagyszerű eseményeken, és az Istenre irányítják a figyelmünket. A kánai menyegző például a Messiási lakomára. Ezen a lakomán majd Jézus lesz a vőlegény, a bor pedig az Ő vére.

A csodákban rengeteg utalás van a mélybeli történésekre. Amikor a kenyérszaporításkor János már látja, hogy Jézus az igazi kenyér („Én vagyok az élet kenyere“), a vak meggyógyításakor felismeri Jézusban a világ Világosságát, a halott feltámasztásában pedig az élet Urát („Én vagyok a Feltámadás és az Élet“). Mindezen jelek a zsidó ünnepek bemutatása során válnak hangsúlyosakká.

Jézus mindenkit meg akar hívni a hitre: a zsidóságot Nikodémuson keresztül szólítja meg. A szamaritánusokat a bűnös asszonyon keresztül. A pogányokat pedig a királyi tisztviselő személyében, aki hitt is Jézus szavának. Őt állítja elénk példaképül Jézus, hiszen őt nem a jelek, a csodák vezették a hitre, hanem pusztán Jézus Szava.

A csodák, mint jelek lassan elvezetnek minket a legnagyobb jelhez, a kinyilatkoztatás csúcsához: Jézus keresztjéhez. Jézus ugyanis a keresztrefeszítéskor kezdi meg uralmát. „Eljön az óra, amikor megdicsőül az Emberfia“. Ebben az órában Jézus királlyá emelkedik, mert szenvedése szeretetből való önátadásból történik.

Rádöbbenhetünk, hogy a világ szeretetből született, és Jézus keresztjén új élet kezdődött a mi számunkra. Az Isten szeretete ugyanis teremtő valóság.

Baka SzilviaHitoktatók lelkigyakorlata

A nyári hónapokban a hitük és életük megújításán fáradozó emberek nagyobb figyelmet szentelnek a lelki élet értékeire. Nem csak azért, mert kikapcsolódni vagy megnyugodni akarnak, hanem mert Isten jelenlétét az életükben szemlélni akarják.

Az idei lelkigyakorlat augusztus 4-től 8-ig tartott a megszokott helyszínen – a győri bencés rendház- és gimnáziumban. A rendezvényre közel 40 hitoktató érkezett a pozsonyi, a nagyszombati, a nyitrai, a besztercebányai és a rozsnyói egyházmegye magyar hívek lakta egyházközségeiből. Minden évben nagy tudású és hiteles előadók neve fémjelzi a lelkigyakorlat színvonalát. Idén Juhos Imre, a győri szeminárium spirituálisa volt az exercitátor, akit a jelenlévő hitoktatók nagy örömmel üdvözöltek, hiszen származását tekintve nádszegi születésű, így földijükként köszönthették őt.

A lelkigyakorlat minden évben egy meghatározott téma körül épül fel, amelyről tanulságos és felejthetetlen előadások hangzanak el. Az idei téma címe: „A szentmiseáldozat, mint Isten és az ember életének drámája“.

A „Veni Sancte Spiritus!“ után következett az első elmélkedés, amelyben Imre atya felhívta figyelmünket, hogy a lelkigyakorlat nem a tudományos véleményeket szolgálja, nem kényszerállapot és nem az elmulasztott imák pótlása, hanem az elmélkedések csak megjelölnek bizonyos pontokat, de az Istennel való kapcsolat mindenkinél más élménnyel jár. Mivel a mai ember elveszítette a misztérium iránti érzékét, ezért a lelkigyakorlat az Istennek feltett kérdések ideje, valamint a válaszok ideje, ahol alázatra és nyitottságra van szükség az Istentől kapott válaszok elfogadására, melyből a Jézussal való találkozások pillanata és az Isten szeretete előtti hódolat ered. Az elmélkedés a Befejező imaórával zárult.

A következő napok programjának felépítése a zsolozsma végzése – reggeli és esti dicséret, napközi imaóra, valamint a kompletórium, melyet szentségimádás előzött meg, – napi három elmélkedés és ennek része a silentium, amelyben az előadáson elhangzottak alapján személyes elmélkedésben kerestük az Istennel való baráti találkozást. A szentmise prédikációi szintén a lelkigyakorlat főtémájára épültek. A bűnbocsánat szentségéhez való járulás előtt bűnbánati liturgián vettek részt a hitoktatók, melynek felépítése a pap bűnbánati könyörgéséből, szentleckéből, zsoltárokból, allelujából, evangéliumból, bűnbánatból, Miatyánkból és a végén áldásból állt.

Haľko József a pozsonyi egyházmegye segédpüspöke látogatást tett a lelkigyakorlaton és beszélgetést folytatott a hitoktatókkal a hitoktatás, az egyház és a társadalom időszerű problémáiról.

Alkalom nyílt megtekinteni a győri szeminárium kápolnáját és a szemináriumot, ahol Imre atya beszélt a kápolna történetéről és néhány gondolatot a szeminárium életéről.

Imre atya szavain keresztül a hitoktatók a látható mögött megsejtették a láthatatlant. Beszédével bevezette a hallgatókat a szentmisébe, mint három felvonásos drámába, ahol az első felvonás a hit, hitünk növekszik Isten szava által és felkészít a hitvallásra, a hitünkről való beszédre, a második felvonás a remény, amit a halál árnyékában mindenki megkap (vö.: Jézus áldozata), mivel mindannyiunk életében van nagypéntek, így várjuk a húsvétot és a harmadik felvonásban a remény felkészít a szeretetre, amikor Jézust magunkhoz vesszük; az eukarisztia egész életünk drámája amely elvezet bennünket az Istenben való boldogságra. Az előadások által felismertük, hogy a szentmise minden ember hitét, reményét és szeretetét formálja, felkészíti a Szentháromságos életre, Isten életére bennünk. Tudni fogjuk, hogy az élet értelme ajándék és tudunk hálát adni annak, aki ezt az ajándékot megosztja velünk; mindenért hálásak vagyunk az Atyának, örülünk megtestesült szavának a Fiúnak és a Szentlélekben szeretettel vagyunk egymás iránt.

A lelkigyakorlatot lezáró „Te Deum laudamus“ hálaadó szentmisén hálát adtunk elsősorban az Istennek a mennyei ajándékokért, hálát adtunk a lelkigyakorlatot vezető lelkipásztorért és a rendezvény szervezőiért, hálát adtunk a hitoktatókért és mindenkiért, akik azon fáradoztak, hogy a lelkigyakorlatot méltóan járjuk végig.


Medve Erika
A dogmák és a zsinatok az Egyházban
Pozsonyi hitoktatói találkozó, 2014. szeptember
dr. Harmai Gábor esztergomi teológiai tanár előadása

Érdekes imádság a hitvallás. Nincs benne kérés, nem ad hálát, és nem is dicsőít. Aki imádkozza, az tulajdonképpen egyszerűen az Istenről beszél. Vallomást tesz, tehát számot ad. Számot ad arról, hogy miért és Kiben hisz.

Ez a vallomás egy közösség füle hallatára hangzik el, mely tanúja lesz a hitvalló hitének, ragaszkodásának ahhoz az Istenhez, Aki mindenki számára mértékül szolgál, és Aki az egész közösséget egyesíti.

A hitünkről szóló összefoglalást az Egyház kezdettől fogva áthagyományozta, és nagyon gondosan őrizte. „Titkolta” is azok előtt, akik még nem csatlakoztak az Egyházhoz. A hitvallás mintegy ismertetőjegye volt a híveknek, akiket befogadott a közösség.

Egyházunk történelme során több hitvallás is megfogalmazódott. Kiemelkedik azonban közülük a nicea- konstantinápolyi hitvallás, melynek szövege az első két egyetemes zsinathoz kötődik.

A nicea- konstantinápolyi hitvallás az egy Isten megvallásával kezdődik. Hisszük és megvalljuk, hogy Isten az egyetlen Úr, Aki mérhetetlen, változatlan, felfoghatatlan, mindenható és kimondhatatlan: Atya, Fiú, Szentlélek. Három személy, de egyetlen lényeg és egyetlen lét.

De hogyan is lehetséges ez? Egy az Isten, de három Személy? Jézus Krisztus, a Fiú is Isten? Már az első eretnekségek (Áriusz) is szembeszálltak a hitvallással, s azt állították, hogy Jézus Krisztus más lényegből van, mint az Atya. Csak hasonlít az Atyaistenhez, de nem egylényegű vele, Jézus nem vette magára az emberi testet, csak látszat-test volt az övé. Az egyetemes zsinatok határozottan válaszolnak ezen tévtanításokra. A Fiúisten igenis magára vette az emberi természetet, az emberi testet, mégpedig irántunk való szeretetből. Ezzel a szeretettel szenvedett értünk, és váltott meg minket. Nem volt látszólagos sem a teste, sem a szenvedése, sem a kereszthalála. Ha ugyanis csak látszólagos lett volna az emberi mivolta, nem tudott volna szeretni. Mi viszont Szent Pállal azt a Jézust hisszük és valljuk, Akit értünk valóságosan megfeszítettek. Ez az Isten-ember volt képes minket megváltani. Jézusban tehát a valóságos Isten testesült meg valóságos emberré. Két természetben, de egyetlen Krisztust kell vallanunk, Aki Úr, és Aki a mi Megváltónk. Ezt a Krisztust feszítették keresztre, és ez a Krisztus van jelen az Oltáriszentségben is. Így tud egylényegű lenni az Atyaistennel.

Ha ez így van, és Isten az Atya és a Fiú is, akkor hogyan lehet egy az Isten? Csakis úgy, hogy a Szentlélek szeretet-egységbe hozza őket össze, és így belső egységet teremt közöttük. Ez a Szentlélek munkálkodik közöttünk is, és egyesít minket a szentháromságos léttel. Neki köszönhetjük, hogy van reményünk az örök életre. Hiszen ha a Szentlélek összeköt minket az isteni léttel, akkor Jézus megváltói művébe is belekapcsol minket. Ezáltal leszünk részesei a megváltásnak.

A hitvallásunk megfogalmazásán túl az egyetemes zsinatok mást is adtak a számunkra. A Tridenti zsinat például azt, hogy az Egyházban is helye van a reformoknak, vagyis az át-formálódásnak. Persze csak akkor, ha az Egyház lényeges elvei - mint az utódlás elve- nem sérülnek. Így kerülhetett sor a zsinaton a papság „megreformálására”, biztosítva ezzel, hogy méltó emberek legyenek felszentelve a papi szolgálatba; valamint a szentségek „megreformálása” is a hívek belső megújulása érdekében.

Az Egyházhoz csak akkor leszünk hűségesek, ha van valaki, aki az ő személyével garantálja az Egyház ősi hitének a tisztaságát. Ez a személy Szent Péter utóda, aki különleges tanítói hatalmat gyakorol. A római pápa tanítása ugyanis hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen. Az ő tanításával egységben kell minden hívőnek hirdetnie és megvallania Jézus Krisztust. Ezt a tényt az I. Vatikáni Zsinat tárja elénk, mely az Egyház tanításának az egységével foglalkozik.

Az Egyháznak minden korban tisztában kell lennie küldetésével a világban; tudnia kell pozitívan viszonyulni más keresztény közösségekhez; és válaszolnia kell tudni a modern világ kihívásaira. Ezen kihívásokra adott számunkra választ a II. Vatikáni Zsinat. Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot. Ez nemcsak a felszentelt papság dolga, hanem minden hívőé is, mert a keresztségben Isten mindenkit megbízott, fölkent az örömhír terjesztésére; arra, hogy közvetítő legyen az Isten és az emberek között, így békítse ki az embereket az Istennel. Hithirdető pedig csak az tud lenni, aki olvassa a Szentírást. A Szentírás-olvasás ugyanis olyan élmény, mely során a hívő ihletet nyer saját hitének tanúságtételére a világban. Lássuk be, mai korunknak éppen erre van a legnagyobb szüksége.

Ha belegondolunk, az említett nagy zsinatok mind nagyon ínséges történelmi korban, veszélyhelyzetben, az emberi életet sújtó nehézségek közepette valósultak meg. Hogy miért valósultak meg mégis? Mert a Jóisten a földi nyomorúságon felül a lelki szükségleteinket többre tekintette ezeknél. Ezekben a korokban nemcsak a nyomorúságok voltak hatalmasak, de azoknak a szenteknek is a példája, akiknek az élete végigkísérte a zsinatok történéseit. Utat mutatva ezzel számunkra is, hogy melyik az az ösvény, mely minket is a Mennyei Atyához vezet.

Baka SzilviaKépgaléria a 2014-es lelkigyakorlatról ITTSzemélyi változás
Tekintettel arra, hogy július 1-e óta ft. Mahulányi József a Nagyszombati Főegyházmegyében működik, Mons. Marián Chovanec besztercebányai megyéspüspök ft. Hutár Márk nagycsalomjai plébániai kormányzót jelölte ki helyette a MAKAB tagjává.


Pozsonyi hitoktatói találkozó - 2014 november

Az úton levés
Aki útnak indul, az azért teszi, hogy előbb, vagy utóbb valahova meg is érkezzék. A Szentírás könyveinek szereplői is ilyen céllal vágnak neki életük nagy kalandjának. Célba szeretnének érkezni. Otthonra szeretnének találni, családot szeretnének alapítani, el szeretnének jutni „a föld végső határáig“.

Kövessük útjukon először a Józsue könyvének a szereplőit. Józsue vezetésével – Isten megbízatásából - a választott nép a hazáját foglalja el. Az Isten az ő népének tett ígéretét most maradéktalanul megtartja, és az izraeliták ismét megtapasztalják Istenük hűségét. Ezen az úton azért szembesülniük is kell azzal a ténnyel, hogy Istenük az Ő gondviselése és szeretete mellett igényt is támaszt velük szemben: mégpedig a feltétlen hűséget. Rá kell jönniük, hogy az Isten szövetségében csak akkor lehet bízni, ha a Szövetséget ők maguk is komolyan veszik és maradéktalanul megtartják. Isten hűséges, de viszont-hűséget kíván. Még a sikertelenségek közepette is.

A honfoglalás során a zsidó nép egy hazát kap az Istentől. De látnunk kell a párhuzamot is: van egy mennyei haza, amit mindnyájunknak ígér a mi Istenünk. Van egy Hazánk, amit nekünk is el kell érnünk. Azt a Hazát nekünk szánja, Oda nekünk kell megérkeznünk.

A Tóbiás könyvének szereplői is mozgalmas életet tudhatnak maguk mögött. Tóbit, a régen megbecsült és nagy tiszteletnek örvendő tekintélyes ember végigjárja az árulás, az elszegényedés, a csalódás, a betegség, a másokra való szorultság keserves útját. Sára, a távoli rokon osztályrésze lett a szégyen, a mások megvetése, a kilátástalannak tűnő jövőkép. És ott van főszereplőnk, Tóbiás is, aki apja nyomorát látva már csak az Isten gondviselő szeretetében és igazság-szolgáltatásában bízik. Az Isten pedig meghallgatja ezen emberek imáit.

Tóbiást útnak indítja az Isten, sőt kísérőül még segítő angyalát is társul adja neki. Tóbiás pedig bízik, imádkozik, és kér. Isten áldását. Isten pedig helyre állítja az igazság mérlegét, a dolgok a helyükre kerülnek. Az Isten iránti hűségnek és hitnek az Isten mérhetetlen áldása lesz a jutalma.

A jó apa azt szokta tanácsolni a gyermekének: „Fiam, merj nagyot álmodni!“. Jézus ennél többet kíván, az apostolokat elküldi hirdetni az evangéliumot „a föld végső határáig“. És ők ezt meg is teszik. Útnak indul Szent Péter és Pál apostol, de minden hívő is, akiket a Szentlélek arra indít, hogy hirdessék az evangéliumot. Útnak indulnak, és közben a világtörténelmet befolyásoló Isteni nagy tettek történnek általuk az emberek között.

Olvasva az Apostolok Cselekedeteit, többet is láthatunk, mint az apostoli tevékenységet. Ahogy szemünk elé tárul az Isten Igéjének terjedése Jeruzsálemből Szamárián és Antióchián át egészen Rómáig, sok tapasztalatra tehetünk mi magunk is szert.

Az ősegyháztól megtanulhatjuk, milyen az igazi, a Jézus által életre hívott szeretet-közösség. Az úton lévő apostolok arra tanítanak minket, hogy az ellenséges környezetben is meg kell találni az evangelizálás módját. Célba jutni pedig szenvedés és nehézség útján lehet.

Láthatjuk, hogy minden ellenérzés, minden ellenmunka ellenére az Isten Útja maradéktalanul megvalósul. A remény, az Isten ígéretei beteljesednek. Akkor is, most is.

Ezzel a bizalommal és reménnyel tekintsünk a mi jövőnk elé is.