Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti a jej predchodca – Maďarské katechetické stredisko

Založenie Maďarského katechetického strediska na Slovensku povolil 27. októbra 1990 Ján Sokol, arcibiskup-metropolita trnavský. Sídlom Strediska sa stala tomášovská fara. Vzniku predchádzala prosba trnavského pomocného biskupa Dominika Tótha na adresu tomášovského farára Ladislava Tótha, aby zorganizoval maďarský vzdelávací kurz pre katechétov podobný tomu, ktorý sa už uskutočnil v apríli toho roku v Bratislave z iniciatívy Saleziánov don Bosca. Počas leta sa v bratislavskom seminári začali konať prednášky a začiatkom októbra jasovský premonštrátsky opát Tomáš Karol Oto Bartal odovzdal osemdesiatim novým katechétom osvedčenie umožňujúce výučbu náboženstva na základných školách. Následne bol – opäť podľa rady otca biskupa Dominika Tótha – spísaný list žiadajúci o založenie Strediska s tým odôvodnením, že katechétov treba nielen vyškoliť, ale i naďalej vzdelávať, treba im zaobstarávať pomôcky, ako aj starať sa o ich duchovnú obnovu. Vzhľadom na to, že v tom čase na Slovensku pôsobilo len jedno ďalšie katechetické stredisko, a to Saleziánske katechetické stredisko v Šaštíne založené niekoľko mesiacov predtým, nebolo možné určiť celý okruh pôsobnosti Strediska. Pri tomto a pri ďalších aktivitách podala pomocnú ruku Celoštátna katechetická komisia Maďarskej biskupskej konferencie, na ktorej zasadnutiach sa pravidelne zúčastňovali riaditeľ a tajomník Strediska. S dovolením miestnych ordinárov sa začala aj pomoc katechétom pôsobiacich v Rožňavskej a Košickej diecéze. Keďže v tomto ranom období pôsobenia ešte nejestvovali jednotné učebnice náboženstva, medzi rokmi 1990 a 1995 zabezpečovalo Katechetické stredisko pre školy s vyučovacím jazykom maďarským učebnice a pomôcky z Maďarska.

1991

V roku 1991 otca Ladislava Tótha poverili jeho predstavení dušpastierskou službou v Maďarsku, počas tohto obdobia prevzal riadenie Maďarského katechetického strediska báčsky farár Anton Szlávik. Počas jeho vedenia sa podarilo dosiahnuť to, aby školenie maďarských katechétov neprebiehalo iba ako základný rýchlokurz, ale aby dosiahlo vyššiu úroveň, ktorú by neskôr mohli uznať aj štátne orgány. Práve preto približne 120 záujemcov pochádzajúcich od Bratislavy až po Čiernu nad Tisou začalo teologické štúdiá používajúc skriptá Katolíckej univerzity Petra Pázmánya. Zásluhou (vtedy ešte) docenta Jána Perhácsa aj Katedra filozofie Univerzity Komenského prijala účastníkov teologického kurzu za poslucháčov, ktorí takto mohli pokračovať aj v pedagogickom a psychologickom štúdiu a z týchto predmetov neskôr zložiť štátne skúšky. Toto školenie skončilo v roku 1994, keď si stoosem z nich prevzalo osvedčenie na vyučovanie náboženstva v aule bratislavského seminára.

1995

V roku 1995 vtedajší predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Rudolf Baláž, biskup banskobystrický, podriadil so súhlasom arcibiskupa Jána Sokola Maďarské katechetické stredisko Katechetickej komisii KBS ponechajúc jej tomášovské sídlo a potvrdiac vo funkcii jeho riaditeľa Ladislava Tótha. Tento krok bol dôležitý preto, aby bolo možné efektívnejšie sa zaoberať otázkami týkajúcimi sa maďarských katechétov. V tomto období sa totiž začala príprava nových učebníc náboženstva, do ktorých prípravy sa mohli členovia Strediska priamo zapojiť. Keďže bolo potrebné pre osem diecéz zostaviť učebnice pre deväť ročníkov, na prosbu biskupa Baláža pripravilo Maďarské katechetické stredisko (konkrétne otec Ladislav Tóth) učebnicu pre V. ročník.

V zmysle rozhodnutia KBS treba na Slovensku používať jednotné učebnice náboženstva. Preto bolo treba zabezpečiť ich preklad do maďarčiny. Takto sa za menej ako štyri roky preložili učebnice náboženstva pre deväť ročníkov základných a dva ročníky stredných škôl. K týmto sa pripravili i metodické príručky a pracovné zošity, ktorých nielen prekladu, ale i vydania a distribúcie sa ujalo Maďarské katechetické stredisko.

1999

V roku 1999 poverila KBS Katechetické stredisko koordináciou pastorácie mládeže a duchovných povolaní. V rámci toho sa organizovala biblická olympiáda, miništrantské tábory s novokňazmi a podporovalo sa hnutie Antiochia.

V záujme lepšieho spoznania, zažitia a obľúbenia si Svätého Písma organizovali saleziáni už v rokoch po páde totality biblickú súťaž pre mladých, o ktorých sa starali. Na Slovensku sa ako druhé zapojilo od roku 1993 do súťaže aj Maďarské katechetické stredisko a ako prvé ho zorganizovalo aj na školskej úrovni. V každom školskom roku si bolo treba preštudovať dve knihy Svätého Písma. V priebehu prípravy katechéti podrobne vysvetlili súťažiacim zo základných a stredných škôl obsah jednotlivých kníh, ako aj to, ako možno prečítané preniesť do každodenného života a prežiť. Potom nasledovali dekanátne kolá a následne interdiecézne (celoštátne) záverečné kolo. Okrem vyššie spomenutých cieľov priniesla súťaž ďalšie dôležité a zaujímavé ovocie: viac kňazských povolaní. Časom prevzali tento model i ostatné diecézy a v súčasnosti je biblická olympiáda rovnocenná s ostatnými predmetovými súťažami.


Maďarské katechetické stredisko má naďalej za úlohu priebežné vzdelávanie katechétov. V záujme toho organizuje v Bratislave od roku 1991 štvrťročné stretnutia pre katechétov. Do konca školského roka 2022/2023 sa zrealizovalo 103 takýchto stretnutí, na ktorých prednášali z prevažnej väčšiny odborníci z Maďarska (László Bíró, Ákos Előd Brückner, Judit Fogassy, Péter Gál, Gábor Hefler, Károly Nagy, László Obbágy, Miklós Papp, Elemér Rédly, János Székely, Attila Thorday, György Udvardy, Levente Balázs Martos), ale stretnutia viedli viac ráz aj miestni duchovní otcovia (Jozef Haľko, Róbert Jáger, János Karaffa, Jozef Slivoň, Anton Szlávik, Zsolt Farkas, József Vadkerty). Pravdaže neslobodno zanedbať ani duchovný život katechétov, preto mali katechéti každý rok možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach organizovaných Maďarským katechetickým strediskom, prvotne v Szombathelyi, v nasledujúcich rokoch súbežne aj v Holiciach, ale hlavne u győrskych benediktínov. V roku 2023 sa konali 37. duchovné cvičenia katechétov. (Všetky stretnutia boli kvôli pandémii covid-19 na tri roky zastavené.)

Podstatnú zmenu pre Maďarské katechetické stredisko prinieslo 60. plenárne zasadnutie KBS 16. – 17. júna 2009. Vtedy biskupi hľadali (v stave po reorganizácii diecéz) riešenie otázky katechizácie veriacich maďarskej národnosti. Rozhodli sa, že pretransformujú Maďarské katechetické stredisko v novú subkomisiu Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS nazvanú „Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti“. Za predsedu tejto komisie zvolili trnavského pomocného biskupa Jána Oroscha, za výkonného riaditeľa zas predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo, biskup Rudolf Baláž vymenoval Ladislava Tótha. Členov Subkomisie delegovali ordinári diecéz s maďarským osídlením.

Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti pokračuje ako právny nástupca Maďarskej katechetickej komisie činnosť smerovanú na pozdvihnutie úrovne katechézy v maďarskej reči a na efektívnu starostlivosť o katechétov. Jej konzultačná kancelária sa naďalej nachádza v Tomášove.